Dowód ze zdjęć lotniczych  w postępowaniach zwrotowych i zasiedzeniowych

Dowód ze zdjęć lotniczych w postępowaniach zwrotowych i zasiedzeniowych

15.09.2015    624 odsłon

Na wstępie jedynie przypomnę, iż zwrotu wywłaszczonej nieruchomości można żądać w przypadku, gdy stała się ona zbędna na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu. Nieruchomość uznaje się zaś za zbędną na cel określony w decyzji o wywłaszczeniu, jeżeli pomimo upływu 7 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, nie rozpoczęto prac związanych z realizacją tego celu albo pomimo upływu 10 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, cel ten nie został zrealizowany (art. 136 i 137 ustawy o gospodarce nieruchomościami).

Analiza orzecznictwa sądów administracyjnych pokazuje, że coraz częściej w postępowaniu zwrotowym – jako dowód, w celu ustalenia kiedy rozpoczęto dane "przedsięwzięcie" – wykorzystuje się zdjęcia lotnicze nieruchomości znajdujące się w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

Przykładowo można wskazać następujący fragment uzasadnienia wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 6 sierpnia 2013 r. (sygn. akt II SA/Kr 431/13):
Organy administracji publicznej w sposób prawidłowy oceniły także zdjęcia lotnicze, pozyskane z Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. W szczególności słuszne wnioski wyprowadziły z analizy zdjęcia, wykonanego w dniu 9 maja 1998 r. Podkreślić trzeba, że dowód ten nie stanowił samodzielnej podstawy jakichkolwiek ustaleń faktycznych, a jedynie uzupełniał pozostałą część materiału dowodowego. Po przeanalizowaniu zdjęcia z dnia 9 maja 1998 r. organ pierwszej instancji uznał, że widoczna jest już pełna infrastruktura sportowa. Wojewoda (...) podniósł natomiast, że obiekty te sprawiają wrażenie ukończonych. Skarżąca kwestionowała taką ocenę, zarzucając, że nie można uznać za dowód czegoś, co sprawia jedynie wrażenie. Z taką argumentacją zgodzić się nie sposób. Każdy nawet wiarygodny dowód może charakteryzować się różną mocą. Na podstawie niektórych dowodów można w sposób nie budzący wątpliwości potwierdzić (bądź wykluczyć) udowadnianą okoliczność. Inne dowody będą zaś jedynie podstawą do stwierdzenia wysokiego prawdopodobieństwa zaistnienia określonego faktu. Tak też ocenić należy zdjęcie lotnicze z dnia 9 maja 1998 r. Przy wykonywaniu zdjęć z pewnej wysokości rzadka będzie sytuacja, aby jedynie na ich podstawie dało się rozstrzygnąć, czy dany obiekt jest ukończony, czy nie. W takim wypadku jedyną rzetelną oceną dowodu tego rodzaju jest wskazanie na duże prawdopodobieństwo, nie zaś stuprocentową pewność zaistnienia dowodzonej okoliczności. Stwierdzenie przez organ drugiej instancji, że obiekty sprawiają wrażenie ukończonych nie budzi zastrzeżeń, albowiem samo zdjęcie lotnicze nie dawałoby dostatecznych podstaw do ustalenia, kiedy dokładnie doszło do ukończenia obiektów sportowych. Włączone do całości materiału dowodowego, wzmacnia natomiast określone elementy ustaleń, czynionych na podstawie innych środków dowodowych.

Oprócz powyższego należy również wskazać, iż do oceny takich zdjęć bardzo często powoływany jest biegły fotogrametra, którego opinia łącznie ze zdjęciami lotniczymi może stworzyć kompletny i spójny obraz pozwalający ocenić, czy nieruchomość została zagospodarowana zgodnie z celem wywłaszczenia (tak wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 13 czerwca 2013 r., sygn. akt I SA/Wa 47/13).

Zdjęcia lotnicze mogą być również przydatne w sprawach zasiedzeniowych, w których co do zasady konieczne jest wykazanie przez wnioskodawcę 30-letniego nieprzerwanego samoistnego posiadania nieruchomości. Zdjęcia takie mogą być zaś w szczególności istotne w sprawach o zasiedzenie służebności gruntowej, w której przykładowo trzeba udowodnić, że urządzenie drogowe istnieje już 30 lat.

Łukasz Papier


0Komentarze


Popularne tagi dekret Bieruta, grunty warszawskie, odszkodowanie, podatek od spadków i darowizn, podatek od zasiedzenia, podział nieruchomości, uwłaszczenie, wywłaszczenie, zasiedzenie, zniesienie współwłasności
OK
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Więcej w Polityce Prywatności.