Nieodpłatne zniesienie współwłasności - część II

Nieodpłatne zniesienie współwłasności - część II

25.04.2014    685 odsłon

Stosownie do treści art. 7 ust. 6 ustawy o podatku od spadków i darowizn, w przypadku nabycia w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności, podstawę opodatkowania stanowi wartość rzeczy lub praw majątkowych, w części przekraczającej wartość udziału we współwłasności, który przed jej zniesieniem przysługiwał nabywcy.
 
Z treści przytoczonej regulacji wynika więc, że obowiązek podatkowy w podatku od spadków i darowizn w przypadku nieodpłatnego zniesienia współwłasności powstaje, gdy jedna ze stron stosunku współwłasności nabywa wartość rzeczy lub praw majątkowych, w części przekraczającej wartość udziału we współwłasności, który przed jej zniesieniem przysługiwał tej osobie.

W przypadku zniesienia współwłasności w pierwszej kolejności koniecznym jest ustalenie wartości rynkowej przedmiotu zniesienia współwłasności, następnie jego czystej wartości i dopiero mając na względzie art. 7 ust. 6 cytowanej ustawy, możliwe jest ustalenie czy współwłaściciele, w drodze zniesienia współwłasności, nie nabyli nieruchomości o wartości przewyższającej dotychczasowe udziały we współwłasności.

Powracając do przykładu przywołanego w moim wpisie „Nieodpłatne zniesienie współwłasności – część I” o podziale nieruchomości między A, B i C należałoby stwierdzić, że B, który w wyniku działu otrzymał największą działkę, winien liczyć się z obowiązkiem podatkowym w podatku od spadków i darowizn, albowiem dokonane zniesienie współwłasności między A, B i C nie było ekwiwalentne.

W przypadku zaś, gdy Sąd, dokonując zniesienia współwłasności, nie będzie orzekać o obowiązku spłat, można przyjąć, że tym samym przesądzone zostaje, iż nie ma różnic wartości nieruchomości podlegających zniesieniu współwłasności, tj. innymi słowy, że dokonano podziału na części odpowiadające wartością udziałom współwłaścicieli z uwzględnieniem wszelkich okoliczności zgodnie z interesem społeczno-gospodarczym. W takiej sytuacji obowiązek podatkowy nie powstanie.

Podsumowując należy stwierdzić, iż nabycie nieruchomości w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Przy czym, jeżeli czysta wartość nieruchomości nabytej w wyniku zniesienia współwłasności odpowiadać będzie wartości udziału przysługującego przed zniesieniem współwłasności, nie wystąpi konieczność zapłaty podatku od spadków i darowizn.

Łukasz Papier


0Komentarze


Popularne tagi dekret Bieruta, grunty warszawskie, odszkodowanie, podatek od spadków i darowizn, podatek od zasiedzenia, podział nieruchomości, uwłaszczenie, wywłaszczenie, zasiedzenie, zniesienie współwłasności
OK
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Więcej w Polityce Prywatności.