Warunkowe pozwolenie na użytkowanie obiektu

Warunkowe pozwolenie na użytkowanie obiektu

02.10.2014    1126 odsłon

Zakończenie budowy wiąże się albo z koniecznością zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu budowy (art. 54 Prawa budowlanego) albo z koniecznością uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu (art. 55 Prawa budowlanego). Są jednak dwie sytuacje, w których mimo niezakończenia robót budowlanych, organ wyda decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

Stosownie do treści art. 59 ust. 2 Prawa budowlanego, właściwy organ może w pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego określić warunki użytkowania tego obiektu albo uzależnić jego użytkowanie od wykonania, w oznaczonym terminie, określonych robót budowlanych.

Zgodnie zaś z przepisem art. 59 ust. 3 Prawa budowlanego, jeżeli właściwy organ stwierdzi, że obiekt budowlany spełnia warunki, określone w ust. 1, pomimo niewykonania części robót wykończeniowych lub innych robót budowlanych związanych z obiektem, w wydanym pozwoleniu na użytkowanie może określić termin wykonania tych robót.

Jaka jest różnica między dwoma ww. przepisami?

Zarówno organy jak i sądy uważają, że przepis art. 59 ust. 2 Pr. bud. dotyczy sytuacji, w której organ wyda decyzję pod warunkiem wykonania robót budowlanych nieprzewidzianych w projekcie budowlanym, a których wykonanie okazało się konieczne dla zgodnego z prawem użytkowania obiektu budowlanego.

Natomiast przepis art. 59 ust. 3 Pr. bud. ma zastosowanie w przypadku, gdy roboty budowlane, które są jeszcze konieczne do wykonania, przewidywał projekt budowlany, jednakże z uwagi na całokształt wykonanego obiektu, jest już możliwe wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wraz z zakreśleniem terminu na wykonanie pozostałych robót. Inwestor jest zobowiązany do zawiadomienia właściwego organu o zakończeniu tych robót.

Na próżno jednak szukać w przepisach Prawa budowlanego, co się dzieje w sytuacji, gdy roboty budowlane nie zostaną wykonane czy też zgłoszone oraz jakie sankcje mogą zostać nałożone na inwestora?

Dokonując zaś analizy orzecznictwa sądów administracyjnych można dojść do następujących konkluzji.

Niewykonanie nałożonego obowiązku realizacji określonych robót budowlanych, w oznaczonym terminie, do wykonania, których na mocy art. 59 ust. 2 Prawa budowlanego uzależnione zostało wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, skutkuje w oparciu o art. 162 § 1 pkt 2 k.p.a. (organ administracji publicznej, który wydał decyzję w pierwszej instancji, stwierdza jej wygaśnięcie, jeżeli decyzja została wydana z zastrzeżeniem dopełnienia przez stronę określonego warunku, a strona nie dopełniła tego warunku) koniecznością stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na użytkowanie z powodu niedopełnienia przez stronę warunku zawartego w tej decyzji (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 20 marca 2012 r., sygn. akt II OSK 12/2011).

Natomiast niewykonanie czynności wskazanych w art. 59 ust. 3 Prawa budowlanego pociąga za sobą konieczność uchylenia pozwolenia na użytkowanie na podstawie art. 162 § 2 k.p.a., zgodnie z treścią którego organ administracji publicznej, o którym mowa w § 1, uchyli decyzję, jeżeli została ona wydana z zastrzeżeniem dopełnienia określonych czynności, a strona nie dopełniła tych czynności w wyznaczonym terminie (tak wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie z dnia 21 czerwca 2011 r., sygn. akt II SA/Sz 1105/2010).

Wobec powyższego inwestor, który uzyskał tzw. warunkowe pozwolenie na użytkowanie, w przypadku niewypełnienia „warunku” przewidzianego w decyzji, musi się liczyć z możliwością jej wygaszenia bądź uchylenia.

Łukasz Papier


Popularne tagi dekret Bieruta, grunty warszawskie, odszkodowanie, podatek od spadków i darowizn, podatek od zasiedzenia, podział nieruchomości, uwłaszczenie, wywłaszczenie, zasiedzenie, zniesienie współwłasności
OK
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Więcej w Polityce Prywatności.