Uchwała SN odnośnie artykułu 160 Kodeksu postępowania administracyjnego

Uchwała SN odnośnie artykułu 160 Kodeksu postępowania administracyjnego

19.03.2015    405 odsłon

Niezwykle skomplikowane pytanie Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego wystosowane w lipcu 2014 r.:

Czy zdarzeniem prawnym, które zgodnie z art. 160 § 6 k.p.a. wyznacza początek terminu przedawnienia roszczenia o naprawienie szkody wyrządzonej ostateczną decyzją administracyjną wydaną przed dniem 1 września 2004 r., a której nieważność albo wydanie z naruszeniem art. 156 § 1 k.p.a. stwierdzono decyzją właściwego ministra lub samorządowego kolegium odwoławczego po tym dniu (uchwała Pełnego Składu Izby Cywilnej SN z dnia 31 marca 2011 r., III CZP 112/10, OSNC 2011 z. 7-8, poz. 75) oraz przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 3 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz. 18), jest wydanie w pierwszej instancji decyzji nadzorczej, od której stronie przysługiwał wniosek do właściwego organu o ponowne rozpatrzenie sprawy, czy też dopiero wydanie kolejnej decyzji przez ten sam organ w wyniku złożenia takiego wniosku na zasadzie art. 127 § 3 k.p.a.?​

i teza uchwały składu siedmiu sędziów Sądu Najwyższego z dnia 20 stycznia 2015 r., sygn. akt III CZP 78/14:

Jeżeli w wyniku wydania przed dniem 1 września 2004 r. decyzji z naruszeniem art. 156 § 1 k.p.a. albo stwierdzenia nieważności takiej decyzji, strona poniosła szkodę, a właściwy minister lub samorządowe kolegium odwoławcze stwierdziło - po tym dniu, lecz przed dniem 11 kwietnia 2011 r. - nieważność tej decyzji albo jej wydanie z naruszeniem prawa, termin przedawnienia roszczenia o odszkodowanie przewidziany w art. 160 § 6 k.p.a. rozpoczyna bieg z chwilą bezskutecznego upływu terminu do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, a w razie jego złożenia - z chwilą wydania decyzji po ponownym rozpatrzeniu sprawy.

O co chodzi?

Sąd Najwyższy w składzie siedmiu sędziów usunął rozbieżności pojawiające się w orzecznictwie, dotyczące kwestii biegu terminu przedawnienia roszczenia o wypłatę odszkodowania, którego podstawą prawną jest art. 160 k.p.a.

Jeśli więc przykładowo Samorządowe Kolegium Odwoławcze stwierdziło nieważność odmownej decyzji dekretowej w dniu 15 września 2010 r., to trzyletni termin przedawnienia roszczenia biegnie bądź po upływie 14 dni od dnia doręczenia adresatowi powyższej decyzji (w przypadku niezaskarżenia takiej decyzji) bądź w dniu wydania drugiej decyzji przez SKO (przed dniem 11 kwietnia 2011 r.) na skutek rozpoznania naszego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Uchwała ma znaczenie zwłaszcza w toczących się już postępowaniach odszkodowawczych, w których Skarb Państwa podnosi zarzut przedawnienia roszczenia.

Łukasz Papier


Popularne tagi dekret Bieruta, grunty warszawskie, odszkodowanie, podatek od spadków i darowizn, podatek od zasiedzenia, podział nieruchomości, uwłaszczenie, wywłaszczenie, zasiedzenie, zniesienie współwłasności
OK
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Więcej w Polityce Prywatności.