Własność rowów melioracyjnych

Własność rowów melioracyjnych

12.05.2015    1092 odsłon

Ogólnie – zgodnie z Prawem wodnym – melioracje wodne polegają na regulacji stosunków wodnych w celu polepszenia zdolności produkcyjnej gleby, ułatwienia jej uprawy oraz na ochronie użytków rolnych przed powodziami. Urządzenia melioracji wodnych dzielą się na podstawowe i szczegółowe, w zależności od ich funkcji i parametrów.

Artykuł 73 ust. 1 pkt 1 Prawa wodnego do urządzeń melioracji wodnych szczegółowych zalicza rowy wraz z budowlami związanymi z nimi funkcjonalnie. W tzw. słowniczku ustawowym znajduję się definicja legalna rowu, przez który rozumie się sztuczne koryto prowadzące wodę w sposób ciągły lub okresowy, o szerokości dna mniejszej niż 1,5 m przy ich ujściu. Co do zasady wszystkie rowy melioracyjne powinny być zewidencjonowane. Taką ewidencję prowadzi marszałek województwa.

Wykonywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych należy do właścicieli gruntów. Urządzenia melioracji wodnych szczegółowych mogą być wykonywane na koszt:
  1. Skarbu Państwa za zwrotem, w formie opłaty melioracyjnej, części kosztów przez właścicieli gruntów, na które urządzenia te wywierają korzystny wpływ, zwanych dalej "zainteresowanymi właścicielami gruntów", jeżeli:
       - teren cechuje duże rozdrobnienie gospodarstw rolnych lub
       - urządzeniom melioracji wodnych szczegółowych grozi dekapitalizacja, lub
       - warunkiem restrukturyzacji rolnictwa jest regulacja stosunków wodnych w glebie;
  1. Skarbu Państwa przy współudziale publicznych środków wspólnotowych, o których mowa w art. 72 ust. 2, oraz innych środków publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, w ustawie z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz w ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020, za zwrotem przez zainteresowanych właścicieli gruntów części kosztów w formie opłaty inwestycyjnej.
Rowy stanowią własność właściciela gruntów, na obszarze których się znajdują, więc utrzymanie rowów należy do właścicieli gruntów lub do spółki wodnej, jeżeli ma ona to zadanie określone w celach statutowych. W tym miejscu warto jednak podkreślić, że nie wszystkie rowy są urządzeniami melioracji wodnej szczegółowej. Nieobjęte tą kategorią są rowy, które pełnią jedynie funkcje odwadniające drogi publicznej w rozumieniu ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. W takim przypadku to zarządca drogi jest odpowiedzialny za utrzymanie takich rowów.

Jeśli obowiązany do należytego utrzymania rowów melioracyjnych nie wywiązuje się ze swojego zadania, starosta musi wydać decyzję administracyjną, w której ustali, proporcjonalnie do odnoszonych korzyści przez właścicieli gruntu, szczegółowe zakresy i terminy wykonywania obowiązku ustawowego. Od takiej decyzji przysługuje odwołanie do właściwego dyrektora regionalnego zarządu gospodarki wodnej.

Łukasz Papier


Popularne tagi dekret Bieruta, grunty warszawskie, odszkodowanie, podatek od spadków i darowizn, podatek od zasiedzenia, podział nieruchomości, uwłaszczenie, wywłaszczenie, zasiedzenie, zniesienie współwłasności
OK
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Więcej w Polityce Prywatności.