Jak zasiedzieć nieruchomość?

Jak zasiedzieć nieruchomość?

20.05.2015    1330 odsłon

Zasiedzenie jest jedną z form prawnych regulacji stanu prawnego nieruchomości, którego celem jest usunięcie utrzymującej się sprzeczności między stanem faktycznym a prawnym danej nieruchomości.

Stosownie do treści art. 172 Kodeksu cywilnego, posiadacz nieruchomości niebędący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od dwudziestu lat jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze. Po upływie trzydziestu lat posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.

Do nabycia własności nieruchomości w drodze zasiedzenia konieczne są więc dwie przesłanki: po pierwsze – samoistne i nieprzerwane posiadanie oraz po drugie – upływ 20 lub 30 lat. Wymaga podkreślenia, że posiadanie jest dziedziczne, możliwe jest więc doliczenie okresu posiadania samoistnego spadkodawcy do okresu posiadania samoistnego spadkobiercy przy stwierdzaniu nabycia własności nieruchomości przez zasiedzenie. Ponadto warto również zauważyć, że od 1990 r. jest możliwe zasiedzenie nieruchomości państwowych i gminnych. Nie jest jednak możliwe zasiedzenie nieruchomości drogowych.

W celu przeprowadzenia postępowania zasiedzeniowego konieczne jest złożenie wniosku do sądu rejonowego, który podlega stałej opłacie w wysokości 2.000 zł. W trakcie postępowania sądowego koniecznym jest wykazanie, że faktycznie przez 30 lat zachowywaliśmy się jak właściciele danej nieruchomości, korzystając z niej, zagospodarowywując ją czy też opłacając podatki. W tym celu najbardziej właściwe jest przeprowadzenie dowodu z zeznań świadków.

W sprawach o zasiedzenie osoba składająca wniosek musi wskazać osoby zainteresowane udziałem w takim postępowaniu, czyli pozostałych uczestników postępowania. Do kręgu uczestników postępowania w przypadku zasiedzenia nieruchomości należy zaliczyć przede wszystkim dotychczasowego właściciela lub też jego spadkobierców, osobę, której przysługuje ograniczone prawo rzeczowe do takiej nieruchomości czy też posiadacza  gruntu sąsiedniego, jeśli rości sobie prawa do własności nieruchomości albo przygranicznego pasa gruntu. Niekiedy może się również okazać konieczne dokonanie ogłoszenia w prasie. Stwierdzenie nabycia własności nieruchomości następuje w drodze postanowienia sądu rejonowego. W przypadku gdy bieg terminu zasiedzenia zakończył się w czasie trwania małżeńskiej wspólności ustawowej, własność nieruchomości  wchodzi w skład majątkowej wspólności ustawowej.

Ustawa z 1983 r. o podatku od spadków i darowizn przewiduje, że podatek od zasiedzenia wynosi 7% wartości nabytej nieruchomości. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą, gdy postanowienie o stwierdzeniu zasiedzenia staje się prawomocne. Od tego dnia jest miesiąc na złożenie zeznania podatkowego w urzędzie skarbowym, w którego okręgu położona jest nieruchomość. Na samo zapłacenie podatku mamy zaś 14 dni, licząc od dnia doręczenia przez urząd skarbowy decyzji.

Joanna Senkowska i Łukasz Papier


0Komentarze


Popularne tagi dekret Bieruta, grunty warszawskie, odszkodowanie, podatek od spadków i darowizn, podatek od zasiedzenia, podział nieruchomości, uwłaszczenie, wywłaszczenie, zasiedzenie, zniesienie współwłasności
OK
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Więcej w Polityce Prywatności.