Strona postępowania w przedmiocie zmiany sposobu użytkowania obiektu

Strona postępowania w przedmiocie zmiany sposobu użytkowania obiektu

14.05.2015    311 odsłon

Artykuł 28 Kodeksu postępowania administracyjnego stanowi, iż stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek.

Stosownie zaś do treści art. 61 ustawy Prawo budowlane, właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany: 1) utrzymywać i użytkować obiekt zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 5 ust. 2; 2) zapewnić, dochowując należytej staranności, bezpieczne użytkowanie obiektu w razie wystąpienia czynników zewnętrznych odziaływujących na obiekt, związanych z działaniem człowieka lub sił natury, takich jak: wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne, silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne, osuwiska ziemi, zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych, pożary lub powodzie, w wyniku których następuje uszkodzenie obiektu budowlanego lub bezpośrednie zagrożenie takim uszkodzeniem, mogące spowodować zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.

Jak podkreśla się w orzecznictwie, adresatem decyzji wydanej na podstawie art. 71a ust. 4 p.b., nakazującej przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania, może być wyłącznie podmiot wskazany w art. 61 tej ustawy, czyli właściciel lub zarządca budynku, albowiem te podmioty są zobowiązane do użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem (art. 5 ust. 2 p.b.), do nich można wobec tego kierować nakazy dotyczące przywrócenia legalnego sposobu użytkowania. Niezależnie od tego, kto dokona samowolnej zmiany sposobu użytkowania obiektu, odpowiedzialność za takie działanie ponosi właściciel lub zarządca obiektu (tak wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 marca 2014 r., sygn. akt II OSK 2413/12).

W uzasadnieniu powyższego wyroku Naczelny Sąd Administracyjny wskazał również, że adresatem obowiązków określonych w przepisie art. 71a ust. 1 i 4 nie może być najemca lokalu, gdyż to nie na nim ciąży konieczność utrzymywania i użytkowania obiektu budowlanego zgodnie z jego przeznaczeniem, o której mowa w art. 61 Prawa budowlanego. Brak jest więc przepisu prawa materialnego, z którego wynikałby interes prawny przysługujący najemcy lokalu do występowania w charakterze strony w postępowaniu w sprawie samowolnej zmiany sposobu użytkowania.

Podsumowując, do najemcy lokalu nie można kierować nakazu dotyczącego przywrócenia legalnego sposobu użytkowania obiektu. Taki obowiązek może być nałożony tylko na właściciela bądź zarządcę danego obiektu. Skierowanie zaś decyzji administracyjnej do osoby, która nie jest stroną w rozumieniu Kodeksu postępowania administracyjnego, skutkuje tym, że decyzja taka jest obarczona wadą nieważności.

Łukasz Papier


Popularne tagi dekret Bieruta, grunty warszawskie, odszkodowanie, podatek od spadków i darowizn, podatek od zasiedzenia, podział nieruchomości, uwłaszczenie, wywłaszczenie, zasiedzenie, zniesienie współwłasności
OK
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Więcej w Polityce Prywatności.