Za co należy się odszkodowanie przy wywłaszczeniu

Za co należy się odszkodowanie przy wywłaszczeniu

22.02.2014    2830 odsłon

Odszkodowanie za wywłaszczenie pod drogę publiczną dotyczy wyłącznie nieruchomości. Organ administracji przyznaje więc odszkodowanie za fizycznie zabrany grunt. Utrata dochodów z nieruchomości i spodziewanych zysków nie stanowi podstawy do podwyższenia odszkodowania ustalonego przez organ przy wywłaszczeniu. Podobnie, jeśli na skutek częściowego wywłaszczenia pozostała część nieruchomości straciła na wartości (nastąpił spadek wartości nieruchomości). Wymienione roszczenia mogą być jednak dochodzone przed sądem cywilnym.

Odszkodowanie za wywłaszczenie odnosi się tylko do wywłaszczanej nieruchomości, a więc tego, co zgodnie z decyzją o wywłaszczeniu zostaje odjęte z majątku wywłaszczanego. Odszkodowanie ustala się według wartości nieruchomości, a nie szkody jaką poniesie skarżący wskutek wywłaszczenia tej nieruchomości. Ustawa o gospodarce nieruchomościami odnosi się do wartości nieruchomości, a nie do powstałych w związku z wywłaszczeniem szkód, jakie poniosą ewentualnie dotychczasowi właściciele. Utrata dochodów z nieruchomości i spodziewanych zysków nie są objęte dyspozycją art. 128 ustawy o gospodarce nieruchomościami. W odniesieniu do art. 154 ustawy o gospodarce nieruchomościami stwierdzono zaś, iż przepis ten nie przewiduje możliwości ustalania wartości nieruchomości wywłaszczonej w związku z uzyskiwanymi z niej dochodami ani analizy zysków aktualnych lub przyszłych.

W orzecznictwie sądów administracyjnych zgodnie podnosi się, że gdyby przyjąć, iż w odszkodowaniu za wywłaszczoną część nieruchomości mieszczą się wszystkie przyszłe szkody, jakie powstaną na pozostałej części nieruchomości, to wówczas należałoby zaspokoić wszelkie przyszłe roszczenia, których nie można przewidzieć w danej chwili. Tak ustalone odszkodowanie byłoby sprzeczne zarówno z przepisami specustawy drogowej jak i ustawy o gospodarce nieruchomościami, bowiem stanowiłoby "zryczałtowane" odszkodowanie za wszystkie ujemne wpływy inwestycji zrealizowanej na wywłaszczonej części.

W obowiązującym stanie prawnym okoliczności faktyczne jakie mogą składać się na przyszły uszczerbek majątkowy nie mogą być więc rekompensowane poprzez podwyższenie wartości nieruchomości wywłaszczonej.

Zainteresowanym polecam lekturę następujących orzeczeń: wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 5 lipca 2011 r., sygn. akt I SA/Wa 186/11 oraz wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 26 lipca 2007 r., sygn. akt I SA/Wa 263/07.

Łukasz Papier


2Komentarze
2014-03-25 20:47 przez domator
a czy warto się odwoływać od decyzji ustalającej odszkodowanie ? ile to trwa ? i jakie są szanse ?
2014-03-25 20:49 przez domator
Czy ktoś z Was miał już takie doświadczenia ? Napiszcie ile to trwało


Popularne tagi dekret Bieruta, grunty warszawskie, odszkodowanie, podatek od spadków i darowizn, podatek od zasiedzenia, podział nieruchomości, uwłaszczenie, wywłaszczenie, zasiedzenie, zniesienie współwłasności
OK
Na naszej stronie stosujemy pliki cookies. Więcej w Polityce Prywatności.